Od 1. februára 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon ktorý zavádza Register partnerov verejného sektora. Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

 

Kto je partner verejného sektora?
- Osoba, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov alebo majetku, práv k majetku z verejného sektora (štát ,obec, VÚC, EU)
- Osoba, ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní
- Osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má s poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
- Osoba, na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči verejnému sektoru
- Subdodávatelia vyššie uvedených osôb
 
Partner verejného sektora musí spĺňať podmienku finančného limitu, ktorá je nastavená nasledovne. Limit nad 100 000 €, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250 000 € v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie. Limit nad 100 000 €, ak ide o majetok

 

Termíny
Ak ste podpísali zmluvy s verejným sektorom pred 1.2.2017, tak sa musíte zapísať do registra najneskôr do 31.7.2017. Ak ste získali zákazku, resp. sa uchádzate o prostriedky z verejných zdrojov po 1.2.2017, tak sa musíte zapísať do registra pred podpisom zmluvy s verejným sektorom. Ak ste k 31.1.2017 zapísaný v registri KÚV (ÚVO) a máte k 31. 1. 2017 so štátom uzavretú zmluvu máte povinnosť pre-registrácie podľa § 22 ods. 2 zákona, ktorú musíte uskutočniť do 31.7.2017.

 

Prečo kontaktovať nás?

Partner verejného sektora sa nemôže zapísať do RPVS sám. Musí si zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorou je aj naša advokátska kancelária.  Samotná registrácia je len formálna, pričom registrový súd skúma najmä súlad návrhu s verifikačným dokumentom.  V rámci registrácie sa neskúma obsah verifikačného dokumentu a úroveň jeho spracovania. Ku "skutočnému" overeniu pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri dôjde až na základe "kvalifikovaného podnetu" ktorý podľa § 12 zákona o RPVS môže podať ktokoľvek.  Zápis je na neurčitý čas, preto riziko skúmania je prakticky neobmedzené. Naša spoločnosť disponuje osobitým poistením pre činnosť oprávnenej osoby, čo v kontexte špecifickej metodiky našej kancelárie pri verifikovaní konečného užívateľa znižuje rizika klientov v prípadnom konaní o kvalifikovanom podnete a odlišuje nás od ostatných subjektov poskytujúcich dané služby. Registrácia samotná je bezplatná, platené sú služby oprávnenej osoby. Služby pozostávajú z registrácie a pravidelnej verifikácie zapísaných údajov. K cenotvorbe uvádzame, že výška ceny sa odvíja od zložitosti majetkovej a organizačnej štruktúry spoločnosti. V jednoduchých prípadoch sa náklady budú pohybovať vo výške od 400 Eur. 

 

V prípade záujmu o naše služby Vám bude zaslaná cenová ponuka a následne zmluva o výkone činnosti oprávnenej osoby spolu so zoznam požadovaných príloh na zápis. Zápis samotný trvá niekoľko dní, doba vypracovanie dokumentov záleží od dodania požadovaných dokladov.


Máte záujem o cenovú ponuku/ bližšie informácie?


Kontaktujte nás.

REGISTER PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA